Kasza gryczana biała Cenos 4x100g Expand

Kasza gryczana biała Cenos 4x100g

2019-08

Nowe

Ka­sza gry­cza­na bia­ła po­wsta­je z nie­pa­lo­nych zia­ren gry­ki. Jest cen­nym źró­dłem błon­ni­ka i biał­ka o wy­so­kiej war­to­ści od­żyw­czej, po­trzeb­ne­go nam do pra­wi­dło­we­go roz­wo­ju. Świet­nie spraw­dza się ja­ko do­da­tek do zup, za­pie­ka­nek i dań jed­no­garn­ko­wych. W po­łą­cze­niu z wa­rzy­wa­mi two­rzy zna­ko­mi­ty farsz do na­le­śni­ków i ko­tle­tów.

Więcej szczegółów

4 Przedmioty

CHF 2.20

netto

Nie ma punktów za ten produkt.

Więcej informacji

Ka­sza gry­cza­na bia­ła po­wsta­je z ła­ma­nych, nie­pa­lo­nych zia­ren gry­ki. Jest jed­ną z naj­badziej war­to­ścio­wych kasz – cen­nym źró­dłem błon­ni­ka i biał­ka o wy­so­kiej war­to­ści od­żyw­czej, potrzeb­ne­go nam do pra­wi­dło­we­go roz­wo­ju. Jest do­brym źró­dłem prze­ciw­u­tle­nia­czy i związ­ków, któ­re re­gu­lu­ją stę­że­nie glu­ko­zy we kr­wi. Ma kre­mo­wą bar­wę i de­li­kat­ny smak. Świet­nie spraw­dza się ja­ko do­da­tek do zup, za­pie­ka­nek i dań jed­no­garn­ko­wych. W po­łą­czeniu z wa­rzy­wa­mi two­rzy zna­ko­mi­ty farsz do na­le­śni­ków i ko­tle­tów.


Skład:

100% kasza gryczana biała