Polityka prywatności i plików cookies

Administratorem danych osobowych jest sklep Polish Shop - Partners Beyond SA
W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili można skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres info@polish-shop.ch

Skrócona wersja – najważniejsze informacje

Dbamy o prywatność naszych Klientów, ale również o Państwa czas, dlatego przygotowaliśmy dla Państwa skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności.

  • Zakładając konto użytkownika za pośrednictwem strony, składając zamówienie, zapisując się do newslettera, składając reklamację, odstępując od umowy czy po prostu kontaktując się z nami, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Państwu, że te dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
  • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
  • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak wyświetlone podstrony, spędzony na stronie czas, czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
  • Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Państwa reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook.
  • Korzystamy z narzędzi remarketingowych Google AdWords. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdWords.
  • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Państwa wystarczające, poniżej znajdują się dalsze szczegóły.

Dane osobowe

Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest firma Polish Shop – Partners Beyond SA CHE-178.940.160.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

Uprawnienia. RODO przyznaje Państwu następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1)     prawo dostępu do danych osobowych,

2)     prawo do sprostowania danych osobowych,

3)     prawo do usunięcia danych osobowych,

4)     prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

5)     prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,

6)     prawo do przenoszenia danych,

7)     prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8)     prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takowa zgoda została wyrażona

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Państwu, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Państwu w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Państwa danych osobowych. Dla Państwa wygody dołożyliśmy starań, by w ramach opisu poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych wskazać na przysługujące Państwu w ramach tych operacji uprawnienia.

 

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Państwu zawsze - jeżeli uznają Państwo, że przy przetwarzaniu danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Zawsze mogą Państwo również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia informacji o tym, jakie dane na Państwa temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślą Państwo wiadomość na adres info@polish-shop.ch Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Państwa informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail mogą Państwo wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Bezpieczeństwo. Gwarantujemy Państwu poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Konto użytkownika. Zakładając konto użytkownika, muszą Państwo podać swój adres e-mail oraz zdefiniować hasło do konta. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do założenia konta. W ramach edycji profilu użytkownika należy podać dalej idące dane na swój temat, tj. imię i nazwisko, adres rozliczeniowy oraz adres do wysyłki. Podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne.

Dane wprowadzone przez Państwo w ramach konta użytkownika przetwarzane są wyłącznie w celu utrzymywania konta i zapewnienia Państwu możliwości korzystania z niego. Podanie danych w koncie użytkownika ma za zadanie ułatwić Państwu składanie zamówień w sklepie poprzez automatyczne podstawianie danych do formularza zamówienia.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach konta użytkownika jest realizacja umowy o prowadzenie konta, którą zawierają Państwo na podstawie regulaminu sklepu – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Państwa dane będą przetwarzane w ramach konta tak długo, jak długo będą Państwo posiadać konto użytkownika. Po usunięciu konta, dane zostaną usunięte z bazy, za wyjątkiem danych o złożonych zamówieniach.

W każdej chwili mogą Państwo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych przetwarzanych w ramach konta, logując się do swojego konta użytkownika. Po zalogowaniu się do konta można w każdej chwili zmodyfikować swoje dane, jak również je usunąć, za wyjątkiem danych o złożonych zamówieniach. W każdej chwili można podjąć również decyzję o usunięciu konta.

W stosunku do danych zgromadzonych w koncie użytkownika przysługuje Państwu również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Zamówienia. Składając zamówienie, należy podać dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres do dostawy, adres e-mail, numer telefonu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.

Dane przekazane nam w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w naszej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Zamówienia są również rejestrowane w naszej wewnętrznej bazie w celach archiwalnych i statystycznych.

Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach statystycznych. Prosimy pamiętać również, że mamy obowiązek przechowywać faktury z Państwa danymi osobowymi przez okres 10 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W przypadku danych o zamówieniach nie ma możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie można również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podobnie, nie można sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy możesz jednać sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Państwa danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia danych z naszej bazy.

W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Państwu również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Newsletter. Jeżeli chcą Państwo zapisać się do newslettera, należy przekazać nam swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera.

Dane przekazane nam podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnują Państwo z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie danych z bazy.

W każdej chwili można sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera. Przysługuje Państwu również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

Reklamacje i odstąpienie od umowy. Jeżeli składają Państwo reklamację lub odstępują od umowy, to przekazują nam Państwo dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuję imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego.

Dane przekazane nam w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia. Reklamacje oraz oświadczenia o odstąpieniu od umowy mogą być ponadto archiwizowane w celach statystycznych.

W przypadku danych zawartych w reklamacjach oraz oświadczeniach o odstąpieniu od umowy nie mają Państwo możliwości sprostowania tych danych. Nie można również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy można jednak sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Państwa danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia danych z naszej bazy.

Kontakt e-mailowy. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazują nam Państwo swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości można zawrzeć inne dane osobowe.

Dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Państwem, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Państwa zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji i nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić, kiedy zostanie usunięta. Mają Państwo prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką była z nami prowadzona (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Państwa strony.

Pliki cookies i inne technologie śledzące

Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Państwu najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Cookies można podzielić na cookies własne oraz cookie podmiotów trzecich.

Więcej szczegółów znajduje się poniżej.

Zgoda na cookies. Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgadzają się Państwo również na wykorzystywanie plików cookies. Ustawienia cookies można zmienić z poziomu przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Prosimy jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne. Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, w szczególności w celu zapamiętania zalogowanego użytkownika, koszyka sklepowego oraz wybranego języka strony internetowej.

Cookies podmiotów trzecich. Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Analiza i statystyka. Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC.

Marketing. Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Państwa reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook.

Korzystamy z narzędzi remarketingowych Google AdWords. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdWords.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Państwa adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i wykorzystywanym systemie operacyjnym. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Państwa identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.